Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) är en oberoende ideell riksorganisation, som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 2012 utvidgades organisationen till att omfatta hela kulturområdet, inte bara museer utan även teatrar, opera, konst, kulturminnesvård och övriga kulturella institutioner. Följdriktigt ändrades då namnet till det nuvarande Sveriges vänföreningar för konst och kultur.

Organisationens främsta syfte är att genom kunskapsförmedling och inspiration stödja medlemsföreningarna i deras arbete. Detta sker genom seminarier och program riktade till personer verksamma inom vänföreningarna.        

AKTUELLT

SVK inbjuder sina medlemmar till vårens informationsträff den 15 mars kl. 15.30 på Sjöhistoriska museet (Drottning Victorias röksalong).

Förutom sedvanligt informationsutbyte mellan närvarande föreningar lämnas en redogörelse för hur vårt projekt ”Museets bäste vän” framskrider. Härutöver kommer vi att beröra hur den nya Dataskyddsförordningen kommer att beröra vänföreningarna. Avslutningsvis kommer Stefan Bohman att berätta om ICOMs (the International Council of Museums) verksamhet.

Som vanligt serveras kaffe och bullar. Anmälan om deltagande sker till Inger Wijnbladh.

O.S.A. till: Inger.Wijnbladh@gmail.com

Senaste anmälningsdag är måndagen den 12 mars.

Välkomna den 15 mars!!

Save the date

Vårt årsmöte kommer att äga rum måndagen den 31 maj 2018. Anteckna gärna datumet redan nu. Kallelse kommer att skickas ut senare.

Med vänlig hälsning

Hans CH Christner
Ordförande Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur / Inger Wijnbladh Sekreterare och Ekonomiansvarig