FSMs verksamhet spänner över många områden och aktualiserar åtskilliga frågor. För några av de prioriterade frågorna har vi bildat kommittéer som löpande arbetar med frågorna och bygger upp en kunskap som kan komma FSMs medlemsföreningar till del. Vi ser det som en viktig del av FSMs medlemsservice. Vi är också angelägna att få synpunkter och kontakter för den fortsatta verksamheten inom dessa områden.

- Volontärer – Volontärverksamheten vid museerna är viktig och engagerar många i vänföreningarna. Men det är en verksamhet som behöver utvecklas och där det finns frågor som behöver observeras. En viktig utgångspunkt för volontärverksamheten är de etiska råd som WFFM utformat och som här finns i en kort version på svenska.

- Resor och program – En viktig del i FSMs verksamhet är att öka möjligheterna till samordning av resor och program som planeras och genomförs av vänföreningarna.

- Sponsring och bidrag – Vänföreningars möjligheter att bidra till finansiering av modermuseernas verksamhet varierar kraftigt. Möjligheterna och viljan påverkas också av de regler som gäller för sponsring, bidrag och annat stöd.