Informationsmöte

Onsdag den 20 mars 2019 kl 15.00 på Sjöhistoriska museet hölls ett informationsmöte för våra medlemmar. Det ägnades åt vänföreningsprojektets fortsättning och åt sedvanligt informationsutbyte mellan närvarande medlemmar.

Tid: 15.00-17.00
Mötesplats: Sjöhistoriska museet

Kallelse med mera information skickades ut via mail.

Ladda ned minnesanteckningar här

Informationsträff 15 november 2018
SVK inbjöd sina medlemmar till höstträff den 15 november kl 15.30 på Sjöhistoriska museet.
Projektet "Museets bäste vän" närmar sig sin slutfas och vid mötet presenterades delar av slutrapporten utifrån vissa huvudfrågeställningar, som framkommit under utredningsarbetet. Vidare redogjordes för hur SVK avser att avsluta arbetet och redovisa rapporten för Riksantikvarieämbetet. Detta kommer att ske till årsskiftet. Distribution av en redigerad version till SVKs medlemmar förväntas ske i februari.

Inför våren räknar SVK med att ha en ny informationsträff i mars. Årsmötet är satt till den 23 maj, då Carl Jan Granquist kommer att berätta för oss om planerna på ett gastronomiskt museum.
23 medlemmar kom till träffen på Sjöhistoriska och som vanligt bjöds på kaffe och bullar.
Läs mera här

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 avhölls torsdag den 31 maj på Tekniska museet. Årsmötet föregicks med visning av delar av Tekniska Museets samlingar. Ciceron Martin Sverker Löf. Visningen avslutades med kaffe och dopp i museets restaurang. Därefter följde avrapportering av projektet Museets bästa vän av Anders Björklund, fd museichefen på Etnografiska museet, och Stefan Bohman, fd chef på Scenkonstmuseet. Dagen avslutades med årsmötesförhandlingarna.

Informationsträff 15 mars 2018

SVK inbjöd till informationsträff på Sjöhistoriska museet. Hans Christner hälsade alla närvarande välkomna. På agendan stod:

Dataskyddsförordningen, Monica Billmark.
Europaparlamentets och Rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän datask.ddsförordning).
En kort presentation av projektet ”Museets bäste vän” Anders Björklund
Medlemsinformation, Hans Christner
Stefan Bohman berättar om ICOMs (the International Council of Museums) verksamhet.

Läs mera här

Informationsmöte 15 november 2017

Hans Christner hälsade alla närvarande välkomna. Konstaterades att sedan årsmötet hade föreningen haft två styrelsemöten varvid man i huvudsak ägnat sig åt projektet ”Museets Bäste Vän” som presenterats på årsmötet. Projektet hade, efter positiva underhandskontakter, inlämnats till Riksantikvarieämbetet. Där man meddelat att beslut om begärda anslag om 350 000 kr kunde väntas i slutet av november detta år. Vid ett positivt beslut återkommer styrelsen med en tidtabell för det vidare arbetet. Läs mera här

Årsmöte 2017

 Årsmötet 2017 avhölls den 31 maj på Sjöhistoriska Museet. Mötet föregicks av ett av SVK arrangerat seminarium "Att återföra kulturarvsföremål"  - en diskussion om de allt oftare förekommande kraven på att museiföremål skall återföras till tidigare ägare eller tillverkare.

Deltagare fd museichefen Stefan Bohman (Scenkonstens museum), enhetschef Elina Nygård, (Ajtte), fd museichefen Anders Björklund, (Etnografiska) och arkivarie Katarina Thurell. Efter presentationerna serverades kaffe och tillfälle gavs för frågor.

Därefter följde själva årsmötet.  Anders Björklund berättade om projektet " Museets bäste", som diskuterats i styrelsen. Projektet blir en kartläggning av Sveriges museivänföreningar omfattningen av nuvarande verksamheter och planer för framtiden. Styrelsen avsåg att ha kontakt med Riksantikvarieämbetet om ev. stöd för projektet.

I den nyvalda styrelsen ingick Hans Christner (ordf), Inger Wijnbladh (sekr), Staffan Gullander, Anders Björklund och Berit Rönnstedt - omval av dessa fem. Till nya medlemmar utsågs Stefan Bohman och Ulla Edberg. Tidigare ledamoten Pontus Silfverstolpe hade avböjt omval.

Årsavgiften lämnades oförändrad för 2018.

Årsmötesförhandlingar 2017 på Sjöhistoriska museet.

Årsmötesförhandlingar 2017 på Sjöhistoriska museet.

Informationsmöte på Sjöhistoriska museet den 7 mars 2017 kl. 15.00.

Vid mötet kommer vi att presentera innehållet i kulturarvspropositionen, som vi kunnat ta del av genom lagrådsremissen. Vi ger en allmän översikt och och kommer därefter ge exempel på skrivningar som i vissa delar kan sägas beröra vänföreningarnas verksamheter. Härutöver sker ett allmänt informationsutbyte mellan närvarande föreningar.

Årsmöte den 31 maj kl. 16.00 på Sjöhistoriska museet

Välkomna!

7 september 2016 Möte med Kulturdepartementet läs mer HÄR

Årsmöte 2016

Måndagen den 30 maj avhölls SVK:s årsmöte. Mötet ägde rum på Nordiska museet i Stockholm.

Inledningsvis fick vi följa med intendent Ulla-Karin Warberg på en stimulerande visning av museets utställning "Rejält Retro". Därefter följde själva årsmötesförhandlingarna med 21 deltagare. I årsmötesprotokollet  framgår vilka frågor som avhandlades och hur den nya styrelsesammansättningen ser ut. 

Montage årsmötet.jpg

 

19 april 2016                         Medlemsmöte Läs mer här  

Remissvar             

10 november 2015                Kaffeträff. Läs mer här

20 januari 2015                      Bli framgångsrik i att hålla filantropiska donationer. Läs mer här.

29 september 2014                Värdet av konst. Läs mer här

27 januari 2014                        Styrelsearbetet i ideella föreningar inom kulturområdet. Läs mer här.