Om SVK

Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) är en oberoende ideell riksorganisation, som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 

2012 utvidgades organisationen till att omfatta hela kulturområdet, inte bara museer utan även teatrar, opera, konst, kulturminnesvård och övriga kulturella institutioner. Följdriktigt ändrades då namnet till det nuvarande Sveriges vänföreningar för konst och kultur. 

Organisationens främsta syfte är att genom kunskapsförmedling och inspiration stödja medlemsföreningarna i deras arbete. Detta sker genom seminarier och program riktade till personer verksamma inom vänföreningarna. SVK verkar dessutom genom att

  • uppmuntra till och medverka vid bildandet av nya vänföreningar,
  • främja och ta initiativ till informationsutbyte mellan vänföreningar,
  • delta i samhällsdebatten inom konst och kultur och eftersträva att bli accepterad som remissinstans för myndigheter inom kulturområdet.


SVK är medlem i World Federation of Friends of Museums (WFFM) som ger ett världsomspännande kontaktnät och skapar förutsättningar för ett omfattande internationellt kunskapsutbyte. WFFW är en aktiv organisation med ett 50-tal medlemmar i såväl Europa och Asien som Nord-och Sydamerika. Läs mer om WFFM här.

Vad är en vänförening?

En vänförening är en fristående ideellt arbetande organisation vars syfte är att stödja den institution som föreningen är knuten till. Formerna för stödet är varierande. Det kan röra sig om olika volontärinsatser i ett museums eller annan institutions verksamhet.

Genom ekonomiskt stöd via donationer, fonder, stiftelser och medlemsavgifter är vänföreningar ovärderliga bidragsgivare till många kulturinstitutioner. Många vänföreningar utgör dessutom en värdefull kontaktkanal för huvudmannens verksamhet.

Medlemskap i SVK

För att en vänförening skall erhålla medlemskap i SVK skall föreningen vara en ideell stödorganisation till en svensk kulturinstitution(eller motsvarande) med vederbörligen antagna stadgar och en fungerande styrelse. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen för SVK.

Kostnad för medlemskap

Medlemsavgiften i SVK är 250 kr per år för föreningar med upp 1000 medlemmar och 500 kr per år för föreningar med över 1000 medlemmar.

SVK:s styrelse